KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów Social Media

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów Social Media
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilów Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informujemy, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przetwarza dane osobowe osób, które:
- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław, plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław (dalej „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy: poprzez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
- w celu prowadzenia fanpage'y pod nazwą:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Wyspa Na Weekend
Moja Rodzina
Miasto w Formie
Szkoła w Formie
Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy
Zainteresuj Się
Otwarta Przestrzeń Kultury
Parki ESK - Emocje Sport Kultura
Miejskie Centrum Wolontariatu
Wielokultury Wrocław
Kubek Zimnej Wody
Wrocławskie Centrum Seniora
Akademia Talentów i Uzdolnień

na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
- Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
- Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
- Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Odbiorcy danych.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage’a;
- właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
- Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
- Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
- Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa:
Przysługują Państwu:
- Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
- Prawo do usunięcia danych;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
- Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

X. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.