Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - konferencja szkoleniowa dla koordynatorów ds. promocji zdrowia w ramach programu „Szkoła w formie”

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu związanym z realizacją wydarzenia pn. „Konferencja szkoleniowa dla koordynatorów ds. promocji zdrowia w ramach programu „Szkoła w formie”, tj:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Nr telefonu
Adres mailowy
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat (zgodnie z JRWA) od stycznia kolejnego roku po zakończeniu wydarzenia pn. „Konferencja szkoleniowa dla koordynatorów ds. promocji zdrowia w ramach programu „Szkoła w formie”
lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
· prawo do wycofania zgody,
· prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
· prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
· prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
· prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
· prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.