Regulamin akcji WROśnij we WROcław - wiosna 2020

Zasady akcji WROśnij we WROcław / WROśnij mimo wszystko. Wiosna 2020

I. Zasady ogólne
1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowana jest akcja „WROśnij we WROcław” / „WROśnij mimo wszystko”, zwana dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Gmina Wrocław:
• Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (ZZM)w zakresie nasadzeń, sporządzenia grafik informacyjnych,
• Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS)w zakresie organizacji wydarzenia, zapisów i kontaktu z mieszkańcami.
3. Głównym celem Akcji jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców Wrocławia przez posadzenie drzew, którym będą patronować nowo narodzone dzieci.
4. Celem Akcji jest również propagowanie odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę, kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Wrocławia oraz umacnianie więzi rodzinnych i rozwoju społeczności lokalnej, a także zwiększanie powierzchni terenów zieleni w mieście i ich powiązań przyrodniczych.

II. Ogólne warunki Akcji
1. Wiosenna edycja Akcji odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.
2. Do Akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Wrocław, który w stosownym oświadczeniu wykaże fakt narodzenia dziecka w bieżącym roku kalendarzowym lub w poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest Akcja. Zgłosić dziecko może wyłącznie jego rodzic lub opiekun prawny.
3. Akcja jest bezpłatna.
4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Akcji wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wcrs.wroclaw.pl/wrosnij.
5. Liczba miejsc jest ograniczona i wynika z liczby drzew możliwych do posadzenia w danej edycji. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.wcrs.wroclaw.pl/wrosnij.
6. Po wyczerpaniu miejsc zgłoszenia wchodzą na listę rezerwową -15% miejsc ogólnie dostępnych w danej edycji (liczy się kolejność zgłoszeń). Po ich wyczerpaniu formularz zostaje zamknięty, aż do ponownego uruchomienia w kolejnej edycji.
7. Po zamknięciu formularza zgłoszeniowego zgłoszenia zostaną zweryfikowane na zasadach określonych przez Organizatora uwidocznionych na stronie internetowej: www.wcrs.wroclaw.pl/ wrosnij (na podstawie daty urodzenia dziecka oraz miejsca zamieszkania).
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest jako rezygnacja z udziału w Akcji.
9. Każdy zarejestrowany uczestnik Akcji może zrezygnować z udziału w niej w dowolnym momencie.
10. Formularz pozostawia możliwość rezygnacji nie później niż tydzień przed datą Akcji.
11. Uczestnicy z listy rezerwowej wchodzą na miejsce negatywnie zweryfikowanych zgłoszeń lub na miejsce zwolnione po rezygnacji uczestnika w kolejności zgłoszeń. 12. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (WCRS) od dnia 30.03.2020 roku do wyczerpania limitu miejsc.
13. Każdemu dziecku można dedykować jedno drzewo.
14. Zakup sadzonek drzew, nasadzenia oraz przygotowanie terenu jest w gestii Organizatora (ZZM).
15. Informacja na temat daty i miejsca sadzenia drzew jest dostępna na stronie internetowej Organizatora (WCRS).
16. Organizator (ZZM) zastrzega, iż data sadzenia drzew może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Podane terminy mają charakter orientacyjny.
17. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne sadzenie drzew w edycji wiosennej odbywać się będzie w terenie wyłącznie przez Organizatora (ZZM) Akcji.
18. Organizator (ZZM) zobowiązuje się do utrzymania i ewentualnej wymiany sadzonek w przypadku ich obumarcia w pierwszym roku od posadzenia.
19. Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia Akcji odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
20. Uczestnik Akcji po odwołaniu stanu epidemiologicznego dba o swoje drzewo, niezależnie od obowiązków organizatora, co ma zwiększyć szansę drzew na zdrowy wzrost. Instrukcja opieki nad drzewami dostępna będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora (WCRS).

III. Organizacja i przebieg Akcji
1. Akcja odbywa się na terenie będącym własnością Gminy Wrocław we wskazanym na stronie internetowej Organizatora (WCRS) oraz w publikowanych przez niego komunikatach prasowych i postach na portalach społecznościowych.
2. Drzewa będą sadzone zgodnie z projektem i planem nasadzeń przygotowanym przez Organizatora (ZZM).
3. Uczestnik Akcji odpowiedzialny jest za zarezerwowanie sadzonki przez formularz zgłoszeniowy.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zasady Akcji dostępne są na stronie internetowej Organizatora (WCRS).
2. Organizator (WCRS) zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian ww. zasad. O zmianach Organizator (WCRS) poinformuje na swojej stronie internetowej.
3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszych Zasad Akcji rozstrzyga Organizator (WCRS, ZZM).
4. Organizator (WCRS, ZZM) nie odpowiada za zniszczenia roślin z przyczyn od niego niezależnych, takich jak zniszczenia przez zwierzynę, wichury, zalania, wandalizm itp.
5. Organizator (WCRS, ZZM) zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu Akcji.
6. Organizator (WCRS, ZZM) nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz innych dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w Akcji.
7. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Akcji akceptuje warunki niniejszych Zasad.
8. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny i dedykowany Akcji adres mailowy Organizatora: wrosnij@wcrs.wroclaw.pl.